දුක්ගන්නාරාළට දුක හිතුණ සර්ප්‍රයිස් එක – Jeevithayata Idadenna