විහාර අස්න – කඩවත ගල්ඒදණ්ඩ රජමහා විහාරයේ සිට සජීවීව..