සිරස දම්සර – නිකිණි පොහෝදා

සිරස දම්සර – නිකිණි පොහෝදා
උදෑසන 08 සිට දවස පුරා
කඩවත ගල්ඒදණ්ඩ රාජා මහා විහාරයේ සිට සජීවීව