තලවිල සාන්ත අනා සිද්ධස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යය දිව්‍ය පුජාව

තලවිල සාන්ත අනා සිද්ධස්ථානයේ වාර්ෂික මංගල්‍යය
දිව්‍ය පුජාව

අගෝස්තු 2 වන ඉරු දින උදෑසන 07.00 සිට
Sirasa TV ඔස්සේ සජීවීව…

සිරස TV සහ සිරස FM Facebook පිටු ඔස්සේද සජීවීව..