ආතරයිටිස් රෝග වලට අපේ වෙදකමින් විසඳුමක් – Jeevithayata Idadenna – 2020.07.21