මම නිළියක් නිසා එයාලගේ ගෙදරින් කැමති උනේ නැහැ – Premaya Nam