චරිතා ප්‍රියදර්ශනී හැඩවූ එඩ්වඩ් ජයකොඩිගේ පැමිණීම – Jeevithayata Idadenna