හීන හතක් මැද විමනක් හැදු ඔහු ලග මා නතර උනා – Premaya Nam