පාර්ලිමේන්තුවට හොඳ මිනිස්සු යන්නැද්ද ? – Niyamarthaya