ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ Unibuffel Truck ගැන දැනගන්න – Auto Vision – සෙනසුරාදා රාත්‍රී 10.30 ට