පෑල දිග අහසේ පාට දේදුනු සේ.. – Lakshman hewawitharana ft. Shanika Madumali – Sulan Kurullo