සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 69 – 2020.06.26