අජන්තා රණසිංහ මට ආදරය කරා – ශ්‍රියානි අමරසේන – Premaya Nam