සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 67 – 2020.06.24