තනිව වැවක් සාදා ගොවිතැනේ නිරත වන ප්‍රසාද් මොරගොඩගේ – Jeevithayata Idadenna – 2020.06.25