පසුම්බිය හිස්වන විට ආදරය අඩු වෙනවද ? – Premaya Nam