සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 64 – 2020.06.19