සල් මල් ආරාමය – Sal Mal Aramaya – Episode 60 – 2020.06.15