සිරස TV 22 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ආශීර්වාද ලබාගැනීමට -මල්වතු පාර්ශවයේ මහනායක තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල නායක ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැදැකීම