නවත්තල තියපු වාහනය START කරන්න ලෑස්ති වෙන්න AUTO VISION – සෙනසුරාදා රාත්‍රී 10.30 ට