එක ලෙස , නොවෙනස්ව 22 වසරක ගමන් මගේ සිරස ප්‍රේක්ෂකත්වයට ස්තූතියි