හිත අද්දර සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා උදෑසන 11 ට