ටෙලිවිෂනයේ නූතනවාදී ජනතා ආමන්ත්‍රණය සිරස TV අප සමග රැදෙමින් ජනතාවදී සිහසුනේ ඔටුණු පැලඳූ සිරස ප්‍රේක්ෂකත්වයට ස්තූතියි