22 වසරක් පුරා සිරස සමග රැදෙමින් ජනතාවදී සිහසුනේ ඔටුණු පැලඳූ සිරස ප්‍රේක්ෂකත්වයට ස්තූතියි