අදට සිරසට අවුරුදු 22ක්.. ඒ කියන්නේ අදින් වසර 22 කට කලින් තමයි සිරස TV – සියළු රස සමඟින් ජනගත වෙන්නේ.