වෙසක් පහන් කූඩුවම පොසොන් පෝයටත් පත්තු කරන එක හොඳයිද? – Sal Mal Aramaya