පොසොන් පෝදා සියළු ලෝවාසීන්ට ආශිර්වාදයක් වේවා – Sal Mal Aramaya