අනුබුදු නාමයෙන් මිහිඳු හාමුදුරුවෝ හඳුන්වන්නේ ඇයි? – Sal Mal Aramaya