සිනමා කර්මාන්තය දැන්වත් දේශපාලනයෙන් අයින් විය යුතුයි – Aharenna