යලි උපදින රටේ සිනමාව – Aharenna (ඇහැරෙන්න) – 2020.05.29