බස් වල යන්න පුලුවන් නම් සිනමා ශාලාවටත් එන්න පුලුවන් – Aharenna