ආණ්ඩු මාරු වුන නිසා ව්‍යප්පෘති නවත්තන්න සුදුසු නෑ – Satana