මහේල මහත්තය දන්නේ ක්‍රිකට් ගහන්නන්නේ අපේ කට්ටිය දන්නවා ක්‍රිකට් පිටියෙන් ගහන්න – Satana