ගඟ ගලන්නට පෙර ඇහැරෙන්න සිකුරාදා රාත්‍රී 10.30 ට

ගඟ ගලන්නට පෙර ඇහැරෙන්න
සිකුරාදා රාත්‍රී 10.30 ට

*මේජර් ජෙනරාල් සුදන්ත රණසිංහ
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – ආපදා කළමණාකරන

*ආචාර්ය ආසිරි කරුණාවර්ධන
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ සංවිධානය

*වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත්
ජාතික සම්බන්ධීකාරක – ආපදා කළමණාකරන ඒකකය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

*එස්.පී.සී. සුගීෂ්වර
වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ – ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමණාකරන