චීනෙ බඩු බාලයි කිවුවට වෛරසයේ කොලිටිය ඉස්තරම් – Aharenna