දින ගණනාවක් නොඉවසිල්ලෙන් බලා හිදි ඔබේ… සිහිනයේ සැරිසරන ආදරය… නීල පබලු… යලිත්