මේ ආදරයයි…. යලිත්

ඔබ මග නොහැර
දිනපතා…
ආදරයෙන් නැරඹූ..
ඔබේ ටෙලිවිෂන් ආදරය….

මේ ආදරයයි….

යලිත් මැයි 18 වනදා සිට
සතියේ දිනවල රාත්‍රී 09.30 ට