ආයතන ගොඩක් මතභේද ගොඩක් ඒත් සදුදා ඉදන් බස් දුවනවා – Aharenna