මහා කාරුණිකයාණන් වහන්සේ පුරිස ධම්ම සාරථී බුදු ගුණය විදහා දක්වන අංගුලිමාල කතා වස්තුව | ඩිජිටල් වෙසක් තොරණින්…