මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බැරිනම් මොකටද පාර්ලිමේන්තුවක් ? – Satana