දීප්තිමත් පාසැල් දරුවන්ගේ අනාගතයට හරස් වූ පාලම – Satana