සිරස ඩිජිටල් වෙසක් කලාපය වෙනුවෙන් අප වෙත එවූ නිර්මාණශීලීම වෙසක් සුබ පැතුම් කිහිපයක්