විභාගය තාක්ෂණික වශයෙන් වෙනස් විය යුතුයි – Aharenna