මානසික ගැටළුවක් ඇත්නම් 1929 අමතන්න – මනෝවිද්‍යාඥ මහාචාර්ය පියංජලී ද සොයිසා – Aharenna