අමතර කාලයක් A/L ළමයින්ට අනිවාර්යෙන්ම ලබා දෙන්න ඕන – විභාග කොමසාරිස් – Aharenna