සතියකට පෙර අවදානම් තක්සේරුව නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ – Aharenna