ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුලධර්මයම තමයි මැතිවරණ නිසිකලට පැවැත්වීම – Satana