කොරෝනා රටින් යනකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් රටින් යයිද ? – Satana