පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත්වූවන් සිහිකරමු සුව නොවූ කඳුල