මේ රට ලෝකයට පාඩම් උගන්නපු රටක් – අපිට අපේ විදිහට Covid මර්ධනය කරන්න පුළුවන් – Aharenna